Logo Familiehulp

Word een #verschilmaker als

Verzorgende

bij Familiehulp

Heb je een passie voor mensen helpen? Haal je voldoening uit ondersteuning bieden? Hou je ook van sociaal contact en wil je graag voor jouw klanten echt een verschil maken?

Dan is een job als zorgkundige bij Familiehulp iets voor jou.

Als verzorgende of zorgkundige lever je zorg en ondersteuning aan klanten in hun thuisomgeving. Samen met enkele collega’s verzorgenden en huishoudhulpen werk je vanuit kleine, zelforganiserende teams. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de klanten in jouw regio.

Bij Familiehulp geloven we dat naast een correct en stipt uitbetaald loon, ook een fijne werksfeer tussen collega’s en waardering voor wat je doet belangrijk is. Wij geven daarnaast vertrouwen om autonoom en zelfstandig je werk met voldoende afwisseling te doen.

 • Je staat in voor de lichaamsverzorging van de klant;
 • Je doet boodschappen en maakt maaltijden klaar (koken, broodmaaltijd,…);
 • Je verricht enkele huishoudelijke taken (strijken, wassen);
 • Je hebt aandacht voor de noden van je klant (luisterend oor, psychosociale ondersteuning, stimuleren zelfredzaamheid,…).

 

Familiehulp heeft ook functies als assistent ADL zorg, in samenwerking met  ADO Icarus vzw.
Hier geef je ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en gewone oproepen (max. 1u) bij mensen met een beperking.

 • Je hebt een diploma verzorgende of gelijkwaardig (zie www.familiehulp.be/diploma);
 • Je houdt van sociaal contact en kan goed communiceren;
 • Je bent betrouwbaar en respecteert de privacy van je klant;
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk;
 • Je beschikt over eigen vervoer;
 • Jouw uurrooster is bespreekbaar tussen 24u en 38u per week.

Naast een job met voldoening en warme collega’s krijg je dit er bovenop:

 • Je krijgt jouw loon op basis van P.C. 318.02 Barema B2B-ter;
 • Jouw loon stijgt afhankelijk van jouw aantal jaren relevante werkervaring;
 • Ervaring uit een VIA-sector? Wij nemen jouw relevante jaren werkervaring over;
 • Je krijgt een extra compensatie voor werken tijdens het weekend, op feestdagen, ’s avonds en ‘s nachts. Indien je van wacht bent, krijg je een wachtvergoeding;
 • Je krijgt een kilometervergoeding (wagen of fiets). Openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald;
 • Je kan je uurrooster in overleg kiezen (tussen 24 en 38 uur per week);
 • Je krijgt extra betaald verlof vanaf 35 jaar;
 • Je krijgt een 13de maand, een onkostenvergoeding, extra (sectoraal) pensioensparen en een omniumverzekering voor verplaatsingen in opdracht;
 • Je krijgt een smartphone;
 • Mogelijkheid tot het leasen van een elektrische bedrijfsfiets;
 • Je krijgt personeelskorting bij meer dan 3.000 bedrijven in België.

Een duwtje in de rug tijdens je loopbaan bij Familiehulp.

We helpen je vanaf je start met gerichte opleidingen. Ook staan je leidingevende en collega’s klaar om je te begeleiden wanneer je hulp nodig hebt of vragen over je klanten.

Passie voor mensen drijft ons.

Bij Familiehulp geloven we dat naast een correct en stipt uitbetaald loon, ook een fijne werksfeer tussen collega’s en waardering voor wat je doet belangrijk is. Wij geven daarnaast vertrouwen om autonoom en zelfstandig je werk met voldoende afwisseling te doen.

Als grootste gezinszorgorganisatie in Vlaanderen en Brussel maken onze #verschilmakers dagelijks het verschil om onze klanten de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Wij ondersteunen dagelijks families en mensen die wat hulp kunnen gebruiken.

Wil je mee bijdragen aan ons verhaal? Familiehulp werft aan op basis van waarden, competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht of origine.

Ben je werkzoekende en beschik je nog niet over een diploma als verzorgende-zorgkundige? Familiehulp werkt samen met VDAB waarbij we jou professioneel opleiden als zorgkundige.

Ontmoet onze familie

Kamila

Kamila, #verschilmaker als verzorgende-zorgkundige.

Onze garanties bij Familiehulp

#verschil maken verbindt ons

Bij Familiehulp staat onze missie centraal:

 • Het verschil maken in de levens van onze klanten door hun gezondheid en welzijn te verbeteren is wat onze collega's verbindt.
 • Als #verschilmakers bieden we meerwaarde, voor klanten, voor de maatschappij, en ook voor onze collega's.

Autonomie gesteund op vertrouwen

Bij Familiehulp hebben we het volste vertrouwen in onze #verschilmakers.

 • Onze collega’s krijgen de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk, dagindeling, taken en beslissingen.
 • Iedereen krijgt de vrijheid om het werk zelf te organiseren met de steun en begeleiding van zorgpartners, collega's en coaches.
 • Binnen elk team staat samenwerking, openheid en solidariteit centraal.

Aandacht voor #verschilmaker als mens

Bij Familiehulp weten we dat naast een correct en stipt uitbetaald loon, ook een goede work-life balance nodig is voor een gezonde en gelukkige werknemer.

 • Zo respecteren we elke #verschilmaker en zorgen we voor een gezonde balans met voldoende flexibiliteit.
 • Onze verschilmakers krijgen begeleiding door een coach of zorgpartner en uiteraard ook hun collega's.
 • Samen gaan we uitdagingen aan, op de werkvloer en thuis.

Devenez un #différentiateur en tant qu'

Aide soignant(e)

chez Familiehulp.

Vous avez la passion d’aider les gens ? Vous éprouvez de la satisfaction à offrir du soutien ? Vous aimez aussi le contact social et vous souhaitez faire une réelle différence pour vos clients ?

Un emploi d’aide-soignant(e) chez Familiehulp est donc fait pour vous.

*Offres d'emploi uniquement disponibles en néerlandais.

En tant qu’aide-soignant(e) ou expert(e) en soins, vous fournissez des soins et un soutien aux clients depuis leur domicile. Vous travaillez avec plusieurs collègues aides-soignant(e)s et aides ménager(e)s au sein de petites équipes qui s’organisent elles-mêmes. Ensemble, vous êtes responsable des clients de votre région.

Chez Familiehulp, nous croyons qu’en plus d’un salaire correct et ponctuel, une atmosphère de travail agréable entre collègues et l’appréciation de ce que vous faites sont également importantes. Nous vous donnons également la confiance nécessaire pour faire votre travail de manière autonome et indépendante, avec une variété suffisante.

 • Vous êtes responsable des soins corporels des clients  ;
 • Vous faites les courses et préparez les repas (cuisine, tartines,…).
 • Vous effectuez certaines tâches ménagères (repassage, lavage) ;
 • Vous êtes attentif aux besoins de votre client (écoute, soutien psychosocial, stimulation de l’autonomie,…).
 • Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier(e) ou d’un diplôme équivalent (voir www.familiehulp.be/diploma) ;
 • Vous aimez le contacts social et savez communiquer ;
 • Vous êtes fiable et respectez la vie privée de vos clients ;
 • Vous êtes prêt à travailler le soir et le week-end ;
 • Vous disposez de votre propre moyen de transport
 • Votre horaire est négociable entre 24h et 38h par semaine.

La langue est principalement le néerlandais. Il est donc important d’avoir des notions de néerlandais.
Bien entendu, Familiehulp vous aidera à améliorer votre néerlandais.

En plus d’un travail satisfaisant et de collègues chaleureux, vous obtiendrez ceci :

 • Vous recevrez un salaire basé sur le C.P. 318.02 Barème B2B-ter;
 • Vous avez de l’expérience dans le secteur VIA ? Nous reprendrons votre ancienneté qui est pertinente;
 • Vous recevrez une compensation supplémentaire pour le travail effectué le week-end, les jours fériés, le soir et la nuit. Si vous êtes de service, vous recevrez une indemnité d’astreinte ;
 • Vous recevez une indemnité kilométrique par kilomètre (voiture ou vélo). Les transports publics sont entièrement remboursés ;
 • Vous pouvez choisir votre horaire de travail de commun accord (entre 24 et 38 heures par semaine) ;
 • Vous bénéficiez de congés payés supplémentaires à partir de 35 ans ;
 • Vous bénéficiez d’un 13e mois, d’une indemnité de frais, d’une épargne retraite complémentaire (sectorielle) et d’une assurance multirisque pour les déplacements en mission ;
 • Vous recevez un smartphone ;
 • Possibilité de louer un vélo électrique d’entreprise ;
 • Vous bénéficiez de réductions pour le personnel dans plus de 3 000 entreprises en Belgique.

Un coup de pouce pour votre carrière chez Familiehulp.

Nous vous aiderons dès le début avec une formation ciblée. Votre collègue partenaire de soins est également là pour vous guider lorsque vous avez besoin d’aide ou que vous avez des questions sur vos clients.

La passion pour les gens nous anime.

Chez Familiehulp, nous croyons qu’en plus d’un salaire correct et ponctuel, une atmosphère de travail agréable entre collègues et l’appréciation de ce que vous faites sont également importantes. Nous vous donnons également la confiance nécessaire pour organiser votre travail de manière autonome et indépendante, avec une variété suffisante.

En tant que plus grande organisation d’aide familiale en Flandre et à Bruxelles, nos collaborateurs font chaque jour la différence pour offrir à nos clients les meilleurs soins et le meilleur soutien possibles.

Voulez-vous contribuer à notre histoire ? Familiehulp recrute sur la base de valeurs, de compétences et de talents, sans distinction d’âge, de sexe ou d’origine.

*Offres d'emploi uniquement disponibles en néerlandais.

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous n’avez pas encore de diplôme d’aide-soignant(e) ? Familiehulp collabore avec le VDAB pour vous former professionnellement en tant qu’expert en soins.

Rencontrez notre famille

Kamila

Kamila, #différentiateur en tant qu' aide soignante

Nos garanties à Familiehulp

#faireladifference nous relie

Vous êtes passionné(e) par l'aide aux personnes ? Nous aussi ! Chez Familiehulp, notre mission est centrale.

 • Faire la différence dans la vie de nos clients en améliorant leur santé et leur bien-être est ce qui relie nos collègues.
 • En tant que #différentiateur, nous ajoutons de la valeur, pour les clients, pour la société, mais aussi pour nos collègues.

L'autonomie soutenue par la confiance

Chez Familiehulp , nous avons pleinement confiance en nos #différentiateurs.

 • Nos collègues sont responsables de leur propre travail, de leur emploi du temps quotidien, de leurs tâches et de leurs décisions.
 • . Chacun a la liberté d'organiser son travail lui-même avec le soutien et les conseils des partenaires de soins, des collègues et des coachs.
 • Au sein de chaque équipe, la coopération, l'ouverture et la solidarité sont essentielles.

L’attention au #différentiateur en tant qu'être humain

Chez Familehulp nous savons qu'en plus d'un salaire correct et ponctuel, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est également nécessaire pour que l'employé soit en bonne santé et heureux.

 • C'est pourquoi nous respectons chaque #différentiateur et lui assurons un équilibre sain avec suffisamment de flexibilité.
 • Nos différentiateurs bénéficient des conseils d'un coach ou d'un partenaire de soins et, bien sûr, de leurs collègues.
 • Ensemble, nous relevons les défis, sur le lieu de travail et à la maison.

Become a #differencemaker as a

Care assistant

at Familiehulp.

Do you have a passion for helping people? Do you get satisfaction from offering support? Do you also love social contact and would you like to make a real difference for your clients?

Then a job as a care assistant at Familiehulp is for you.

*Vacancies only available in Dutch

As a care assistant or care expert, you provide care and support to clients in their home environment. Together with several colleagues of carers and household helpers, you work in small, self-organising teams. As a team, you are responsible for the clients in your region.

At Familiehulp we believe that in addition to a correct and punctually paid salary, a nice working atmosphere between colleagues and appreciation for what you do is also important. We also give confidence to do your work autonomously and independently with sufficient variety.

 • You will be responsible for client body care;
 • You shop and prepare meals (cooking nutritional, home-cooked food);
 • You perform some household tasks (ironing, washing);
 • You pay attention to your client’s needs (listening, engaging and providing psychosocial support…).
 • You have a degree in nursing or equivalent (see www.familiehulp.be/diploma);
 • You enjoy social contact and can communicate well;
 • You are reliable and respect your client’s privacy;
 • You are willing to work evenings and weekends;
 • You have your own transport;
 • Your schedule is negotiable between 24h and 38h per week.

The language is mainly Dutch. It is therefore important to have a basic knowledge of Dutch.
Of course, Familiehulp will help you improve your Dutch.

Besides a job with satisfaction and friendly colleagues, you get this on top:

 • A salary based on P.C. 318.02 Barema B2B-ter;
 • Experience from the VIA sector? We will take over your relevant seniority;
 • Extra compensation for working on weekends, public holidays, evenings and nights. If you are on duty, you will receive a standby allowance;
 • A kilometre allowance per kilometre (car or bicycle). Public transport will be fully reimbursed;
 • The freedom to choose your working hours by mutual agreement (between 24 and 38 hours per week);
 • Extra paid leave from the age of 35;
 • A 13th month salary, an expense allowance, extra (sectoral) pension savings and comprehensive insurance for travel on assignment;
 • A smartphone;
 • The possibility to lease an electric company bicycle;
 • Staff discounts at more than 3,000 companies in Belgium.

A boost to your career at Familiehulp.

We will help you from the start with targeted training. Also, your care partner colleague is there to guide you when you need help or have questions about your clients.

Passion for people drives us.

At Familiehulp we believe that in addition to a correct and punctually paid salary, a nice working atmosphere between colleagues and appreciation for what you do is also important. We also give confidence to do your work autonomously and independently with sufficient variety.

As the largest family care organisation in Flanders and Brussels, our #differentmakers make the difference every day to provide our clients with the best possible care and support. Every day, we support families and people who could use some help.

Would you like to contribute to our story? Familiehulp recruits based on values, competences and talents, regardless of age, gender or origin.

 

*Vacancies only available in Dutch

Are you looking for work and do you not yet have a diploma as a caregiver? Familiehulp works together with VDAB to professionally train you as a care expert.

Meet our family

Kamila

Kamila, #differencemaker as a care assistant

Our guarantees at Familiehulp

#differencemaking connects us

Do you have a passion for supporting people? So do we! At Familiehulp, our mission is at our core centre.

 • Making a difference in the lives of our clients by improving their health and well-being is what connects our colleagues.
 • As #differencemakers we add value for clients, for society and also for our colleagues.

Autonomy backed by trust

At Familiehulp, we have full confidence in our #differencemakers.

 • Our colleagues are given responsibility for their own work, daily schedule, tasks and decisions.
 • Everyone is given the freedom to organise the work themselves with the support and guidance of care partners, colleagues and coaches.
 • Within each team, cooperation, openness and solidarity are key.

Treating our #differencemaker with respect and compassion

At Familiehulp, we know that in addition to a correct and punctually paid salary, a good work-life balance is also necessary for a healthy and happy employee.

 • So we respect every #differencemaker and ensure a healthy balance with sufficient flexibility.
 • Our difference makers receive guidance from a coach or care partner and, of course, their colleagues.
 • Together we take on challenges in the workplace and at home.