Logo Familiehulp

Privacybeleid

Familiehulp verbindt zich er toe om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring geldt voor de zorg – en dienstverlening door de afdelingen thuiszorg en dienstencheques van Familiehulp. Sommige bepalingen zijn enkel van toepassing op één afdeling, zoals hieronder wordt aangegeven.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens en op welke basis


Klantenbeheer

1. Familiehulp verwerkt jouw persoonsgegevens in uitvoering van het klantencontract en de dienstverlening door Familiehulp.

De juridische basis voor deze verwerking is de contractuele noodzaak. Dit wil zeggen dat Familiehulp deze gegevens moet verwerken om het klantencontract te kunnen uitvoeren. Familiehulp verwerkt ook bepaalde persoonsgegevens omdat de wet ons dit oplegt. De juridische basis is dan de wettelijke verplichting van toepassing op Familiehulp.

De verstrekking van de betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als de gevraagde persoonsgegevens niet aan Familiehulp worden bezorgd, kan Familiehulp de overeenkomst niet uitvoeren.

Familiehulp thuiszorg zal onder meer gezondheidsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, d.w.z. voor het verlenen van zorg en/of andere diensten. Deze gezondheidsgegevens worden soms verkregen van andere zorgverleners in de context van de zorgverstrekking en/of dienstverlening. Familiehulp dienstencheques zal enkel gezondheidsgegevens verwerken wanneer deze zelf door de klant werden meegedeeld of bekendgemaakt en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst Familiehulp zal ook beperkte informatie over naaste familie en mantelzorgers (*) verwerken, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het klantencontract.

Familiehulp thuiszorg verwerkt het Rijksregisternummer en beschikt hiervoor over een machtiging Beraadslaging RR nr. 36/2008 van 30 juli 2008 van het Sectoraal comité van het Rijksregister.

2. Daarnaast verwerkt Familiehulp ook jouw gegevens om enquêtes en peilingen uit te voeren bij jou in verband met de dienstverlening van Familiehulp en andere gerelateerde materies. De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen.

3. Tenslotte verwerkt Familiehulp jouw persoonsgegevens om je op regelmatige basis nieuwsbrieven te sturen en andere informatie te verstrekken over Familiehulp en haar dienstverlening. Deze informatie kan jou op allerlei manieren bereiken, onder meer per post en e-mail.

De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen.


Statistische verwerking

4. Deze verwerking omvat de verwerking van jouw persoonsgegevens om anonieme statistieken over de gebruikers van de diensten van Familiehulp op te maken.

De juridische basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Familiehulp, nl. de vrijheid van vereniging, de vrijheid van ondernemen en informatieverstrekking (d.w.z. het recht op een transparante communicatie over de maatschappelijke dienstverlening van Familiehulp).


Welke persoonsgegevens

5. We verwerken de volgende persoonsgegevens: identificatiegegevens (zoals naam, adres, Rijksregisternummer *), familiale gegevens * (zoals gezinssamenstelling), contactgegevens, gegevens over je gezondheid en financiële gegevens* (gegevens om je bijdrage gezinszorg te berekenen)


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

6. Met uitzondering van de wettelijke bewaarplicht voor een langere termijn, bewaart Familiehulp de persoonsgegevens maximum vijf jaar na het einde van het laatste, met de klant gesloten, klantencontract.


Met wie delen wij persoonsgegevens

7. Familiehulp deelt enkel persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

  • Openbare overheden (bv. in het kader van subsidiëring van onze dienstverlening)
  • Verwerkers, d.w.z. dienstverleners die persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Familiehulp verwerken
  • Professionele raadgevers
  • Andere zorg- en hulpverleners voor zover nodig voor de zorgverstrekking of hulpverlening door Familiehulp thuiszorg en “met respect voor het gedeeld beroepsgeheim”
  • de uitgiftemaatschappij van de dienstencheques m.b.t. de dienstencheques dienstverlening

Uitvoer van persoonsgegevens

8. In de context van de organisatie van de dienstverlening van Familiehulp kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien deze landen geen passende bescherming bieden, dan zal Familiehulp de uitvoer van deze persoonsgegevens onderwerpen aan passende bescherming door gebruik te maken van de modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie. Meer informatie over deze modelcontractbepalingen kan worden gevonden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/doorgifte-buiten-de-eu-zonder-passende-bescherming).


Jouw rechten volgens de privacywetgeving

9. Als klant beschik je volgens de GDPR kosteloos over volgende rechten:

  • Het recht op inzage in, verbetering van en wissing van jouw persoonsgegevens
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van bezwaar op grond van omstandigheden eigen aan jouw specifieke situatie.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op beperking van de verwerking
  • Het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

 

De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden gebeuren. Familiehulp kan aan jou bijkomende gegevens vragen om jouw identiteit te verifiëren, indien er redelijke twijfels bestaan omtrent jouw identiteit bij de uitoefening van jouw rechten (b.v. het verzoek wordt verstuurd vanuit een e-mailadres dat ons onbekend is).


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

10. Familiehulp heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kan deze persoon contacteren in het kader van de uitoefening van jouw wettelijke rechten of over andere vragen die je hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Familiehulp.

(*) Enkel van toepassing op Familiehulp thuiszorg